Bestaanszekerheid in een zorgzame stad

Genoeg te eten, een dak boven je hoofd, je kind een cadeau kunnen geven als het jarig is, werk of andere vormen van deelname aan onze samenleving: bestaanszekerheid is de basis waarop ieder mens bouwt. Ieder mens heeft zekerheden nodig om prettig en zelfstandig te kunnen leven. Passende en toegankelijke zorg en ondersteuning; perspectief brengt mensen in beweging. Onzekerheid knaagt aan mensen en gebrek aan perspectief blokkeert ontwikkeling. Bestaanszekerheid en perspectief voor iedereen is voor de PvdA het uitgangspunt. Initiatiefnemers krijgen de ruimte. Wie hulp nodig heeft bieden wij de helpende hand. Dit doen wij altijd op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Wat wij willen bereiken:

Aandacht voor kwetsbare Culemborgers
– We vertrouwen in plaats van wantrouwen mensen die hulp nodig hebben van de gemeente, zoals met een bijstandsuitkering. Daarom steunen we de aangekondigde experimenten met betrekking tot een andere behandeling van bijstandsgerechtigden op het gebied van
bijvoorbeeld bijverdienen;
– Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te doen in de samenleving. De gemeente investeert daarom in kwalitatief goede taallessen. De verplichte taaltoets in de bijstand is niet het juiste middel om de taal te leren;
– Er geldt geen verplichte tegenprestatie in de bijstand. De gemeente bekijkt samen met de bijstandsgerechtigden wat de beste route naar betaald werk is;
– De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven die met veel vrijwilligers goed werk verrichten, via subsidie of met voorzieningen (bijvoorbeeld huisvesting);
– De gemeente zorgt voor goede opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Zorg
– We bestrijden de onacceptabele gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, tussen Terweijde en De Hond, met een buurtgerichte aanpak. Gezondheid van kinderen krijgt hierbij extra aandacht (bijvoorbeeld evenwichtige voeding en voldoende
beweging);
– Gezondheid is een groot goed. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen is essentieel. De gemeente is alert op een stapeling van zorgkosten, eigen bijdragen mogen nooit tot het mijden van zorg leiden. Er komt een structurele compensatieregeling voor mensen met
hoge zorgkosten die dit nodig hebben;
– Alle kwetsbare jongeren verdienen hulp. De gemeente koopt voldoende jeugdzorg in, zodat er geen wachtlijsten ontstaan;
– De kwaliteit van de zorg wordt een harde randvoorwaarde bij aanbestedingen; vakkundigheid en vertrouwde gezichten aan het bed;
– Mantelzorgers verdienen ondersteuning en goede voorzieningen. We handhaven het mantelzorgcompliment en breiden het waar mogelijk uit. Er komt extra aandacht en ondersteuning voor minderjarige mantelzorgers;
– Culemborg wordt een dementievriendelijke stad. We bieden meer aandacht en betere hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorgers;
– Er komt meer hulp voor mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Hierbij speelt preventie en weer een onderdeel worden van de wijk of de samenleving een belangrijke rol.

Armoede bestrijden
– Alle kinderen in Culemborg moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, activiteiten op school, zwemlessen en huiswerkbegeleiding. Liefst in de buurt, samen met scholen en verenigingen. Initiatieven als Stichting Leergeld en de stichtingen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
verdienen ondersteuning;
– Het is belangrijk dat schuldenproblematiek vroegtijdig wordt opgemerkt en aangepakt. Samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars wordt een actieplan “Culemborg schuldvrij” opgesteld. Elk sociaal wijkteam kent een budgetcoach;
– Het armoedebeleid is gericht op het helpen van mensen met een langdurig laag inkomen maar
ook op de groep werkende armen. De langdurigheidstoeslag voor mensen die lang een laag inkomen hebben, voeren we opnieuw in. Er is extra aandacht nodig voor ouderen met een onvolledige AOW-uitkering;
– Ieder jaar neemt de PvdA het initiatief voor een luistergesprek over armoedebestrijding en schuldhulpverlening, om te horen van ervaringsdeskundigen en professionals wat er goed gaat in de aanpak en wat er beter kan.