Standpunten

Zoeken

Armoede en schulden

De gemeente Culemborg zoekt de grenzen van de wet op om maatwerk te kunnen leveren bij de aanpak van armoede en schulden, waaronder kwijtscheldingsbeleid en maximale mogelijkheden voor mensen in de Participatiewet om bij te verdienen of om giften te ontvangen.

Lees verder

Een inclusieve Culemborg

We staan voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen. Dat geldt voor nieuwkomers, maar ook voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Om dit te realiseren maken we gebruik van ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander welke drempels er geslecht moeten worden.

Lees verder

Eerlijk betaald voor goed werk

Werk is meer dan alleen een inkomen. Maar tegelijkertijd is een inkomen wel het eerste dat je nodig hebt om perspectief te hebben. Voor ons als PvdA is werk daarom betaald werk en goed werk: een fatsoenlijk salaris met goede arbeidsvoorwaarden.

Lees verder

Gemeentelijke financiën op orde

De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn om onze idealen te verwezenlijken en Culemborg een stad te laten zijn waarvan eenieder kan genieten.

Lees verder

Leefbaarheid in veilige wijken

Er is veel wantrouwen in bepaalde (volks)buurten. Het zijn ‘zwijgwijken’ geworden. Een deel van deze inwoners voelt zich niet verbonden met onze Culemborgse samenleving, dat zorgt voor een Wij/Zij verhouding, een parallelle samenleving. De meldingsbereidheid onder deze bewoners is dan ook laag, niet alleen uit angst voor repressie, maar omdat zij geen burgerplicht ervaren. In deze buurten heerst een groter gevoel van onveiligheid, er is meer overlast en er is sprake van criminaliteit.

Lees verder

Stimuleren van sport

Sporten is gezond en bovendien leuk, het verbindt Culemborgers. Sport versterkt de vitaliteit van mensen en het zorgt ervoor dat mensen meedoen in onze gemeente. Door kinderen te laten sporten zorgen we ervoor dat ze gezonder opgroeien. De gemeente investeert daarom gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk en per doelgroep waar behoefte aan is.

Lees verder

Veilig verkeer in Culemborg

Ons doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Snel en veilig fietsen door Culemborg: fietsers krijgen in Culemborg meer ruimte voor betere doorstroming – we laten onderzoeken hoe een hoofd fietsnetwerk gerealiseerd kan worden – en parkeerplekken in de stad. De Fietsersbond wordt hierbij betrokken.

Lees verder

Verbinden en ontmoeten

De PvdA wil een actief cultuurbeleid van de gemeente waarin het meedoen van inwoners gestimuleerd wordt. Het is essentieel dat hierbij verbinding en ontmoeting in verschillende vormen mogelijk zijn. Diversiteit is een belangrijke waarde en moet daarom beter zichtbaar zijn en moet beter beleefd kunnen worden. Dat is primair aan inwoners zelf maar een open houding van het lokaal bestuur is onmisbaar.

Lees verder

Voor een groene Culemborg

Wij koesteren onze mooie groene stad. Bijzondere elementen zijn de Redichemse Waard aan de oostkant, de Baarsemwaard en Goilberdingerwaard aan de westkant en de Regulieren in het zuiden. Deze gebieden beschermen wij. Voor de gehele ruimtelijke ontwikkeling geldt dat inpassing in de groene infrastructuur cruciaal is, de sterke verbinding tussen het groen in de stad en in het buitengebied moet overeind blijven.

Lees verder

Werk in Culemborg

De PvdA vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid in Culemborg behouden blijft. Het winkelaanbod in Culemborg is behoorlijk divers, maar de middenstand heeft het moeilijk, o.a. omdat er steeds meer via internet wordt gekocht. De gemeente spant zich in om leegstand te voorkomen en het winkelaanbod aantrekkelijk te houden in vooral het centrum. Dat is ook van belang voor de totale uitstraling van de stad.

Lees verder

Wonen staat centraal

Wonen is voor de PvdA het centrale vraagstuk voor de komende jaren. We praten dan over aantallen woningen en over de beschikbaarheid van woningen voor uiteenlopende groepen. Het gaat ook om leefbare buurten en wijken en om een duurzame en gezonde leefomgeving.

Lees verder

Zorg voor elkaar

Zorg gaat niet over geld, financiële prikkels, overlegstructuren, aanbestedingen en bureaucratische verantwoording. Zorg gaat over mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben, ongeacht in welke wijk ze wonen. Zorg gaat ook over zorgverleners die hun hart en handen geven aan hun cliënten. Zorg gaat over vrijwilligers die mensen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis rijden. Zorg gaat over zorgaanbieders én de gemeente die zich verantwoordelijk voelen voor iedere inwoner met een zorgvraag.

Lees verder