Wonen in een veilige en duurzame stad

Culemborg is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame stad waar mensen nu en in de toekomst veilig, betaalbaar en aangenaam kunnen wonen. In een onveilige buurt kunnen Culemborgers niet leven, onze kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Veiligheid is onze topprioriteit en we verlangen van politie en justitie, maar ook van buurtbewoners, dat zij alles op alles zetten om buurten veilig te maken en te houden. Bewoners moeten samen met wijkagenten kunnen bepalen wat de prioriteiten zijn van de politie. Welzijnswerk moet professioneel en actief bijdragen aan preventie. Niemand mag bang zijn om aangifte te doen. Het recht moet Culemborgers beschermen en criminelen bestraffen.

Wat we willen bereiken:

Wonen en wijken
– De voorraad sociale huurwoningen moet groeien om elke woningzoekende een passende woning te kunnen bieden. Dit doen we door het voeren van actief grondbeleid en het stellen van harde percentages sociale huur van 30% tot 40% per wijk;
– De huurprijzen moeten omlaag. Wij scheppen daarom actief ruimte voor een woningbouwcoöperatie van Culemborgers;
– Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn veel te lang. Hierdoor vertrekken veel jonge Culemborgers uit de stad. We gaan wachtlijstvervuiling actief tegen door diegenen die actief zoeken naar een woning eerder te helpen;
– De Buurt Bestuurt, waarin bewoners de prioriteiten bepalen samen met gemeente en professionals, wordt de werkwijze in heel Culemborg. Buurtpanels worden hierin belangrijk en krijgen daarom ook een groter budget;
– De gemeente moet een integrale omgevingsvisie opstellen om de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling in de stad te begeleiden en sturen. Deze wordt wijkgericht om verschillen tussen wijken en buurten recht te doen. Integraal wil zeggen dat alle activiteiten en
projecten (woningbouw, inrichting openbare ruimte en groen, gezondheid en zorg, economie en werkgelegenheid etc.) van de gemeente elkaar versterken;
– De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ouderen en mensen met een beperking moeten zonder gedoe van A naar B kunnen reizen. Initiatieven voor een buurtbus stimuleren wij en we pleiten ervoor de busverbinding tussen Tiel en Nieuwegein te behouden;
– We willen ouderen met een klein inkomen aan betere woonruimte helpen. Daarvoor gaan we experimenteren met nieuwe methoden. Er is meer gerichte nieuwbouw voor senioren nodig. Daarom investeren we in gemengde complexen waar senioren veilig en prettig wonen en elkaar wederzijdse steun kunnen bieden;
– Steeds meer Culemborgers leven met Alzheimer of hebben andere zware zorgbehoeftes. Er moet een beter passend woningaanbod komen voor deze groep. Ook levensloopbestendige woningen en woningen voor mensen in een rolstoel blijven een prioriteit. De komende jaren komen er meer woonvormen voor migrantenouderen.

Veiligheid
– Veiligheid is de norm. Elke Culemborger moet zich veilig kunnen voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit pakken we aan. Gemeente, politie en maatschappelijke partners werken samen om radicalisering of onveiligheid te signaleren en de veiligheid van bewoners te waarborgen;
– Autobranden moeten tot het verleden gaan behoren. De PvdA blijft zich keer op keer sterk maken voor structureel veilige wijken;
– Culemborgers die dreigen in criminaliteit te vervallen krijgen niet-vrijblijvende hulp gericht op het individu. Bijvoorbeeld om aan het werk te gaan of om een opleiding te volgen;
– Wijkgericht werken wordt ingericht op de vraag van bewoners, niet op het aanbod van de gemeente;
– De keten van welzijn, jongerenwerk en onderwijs wordt versterkt. Wij willen uitmuntend jongeren- en welzijnswerk in Culemborg. Daar hoort de mogelijkheid bij andere organisaties te betrekken dan die nu actief zijn;
– De aangiftebereidheid vergroten we door Culemborgers goed in te lichten over de mogelijkheden voor anonieme aangifte (of anonieme melding);
– Samen met andere gemeenten lobbyen we in politiek Den Haag voor meer en betrokken wijkagenten, zij vormen samen met bewoners het hart van een veilige wijk;
– Een eerlijke verdeling door de stad van nachthoreca wordt geregeld in een nieuw horecabeleid waarin ondernemers en inwoners een belangrijke stem krijgen.

Duurzaamheid en milieu
– Wij koesteren onze mooie groene stad. Bijzondere elementen zijn de Redichemse Waard aan de oostkant, de Baarsemwaard en Goilberdingenwaard aan de westkant en de Regulieren in het zuiden. Deze gebieden beschermen wij. Slibstort hoort daar niet;
– Samen met huishoudens, de woningbouwcorporatie en bedrijven besparen we 23 procent op het energiegebruik tot 2026 als tussenstap naar de ambitie om in 2040 100 procent te behalen;
– Alle (semi-)openbare gebouwen zijn in 2030 energieneutraal. Onze schoolgebouwen zijn dat al in 2025;
– Energie opwekken door het stimuleren van zonne-energie, windenergie, biomassa en warmtekrachtkoppeling. De gemeente neemt het initiatief om met biomassa en warmtekrachtkoppeling te experimenteren;
– De afbouw van Parijsch richt zich op gasloos. In overleg met de woningbouwcorporatie en bewoners wordt ook gestart met het gasloos maken van bestaande wijken;
– Huishoudens met een krappe beurs krijgen extra steun om te besparen op energie en water;
– Groene tuinen en groene straten, goed voor mensen en goed voor het milieu. Culemborgers die hun tuinen minder bestraten, krijgen korting op hun gemeentelijke belastingen;
– Het beheer van de gemeente is gericht op het versterken van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het groen bijenvriendelijk te maken;
– Een circulaire economie binnen de gemeente, waarbij bewoners en bedrijven van afval weer grondstoffen maken. De gemeente kan hier veel leren van bedrijven die daar al ver mee zijn, zoals Gispen en CB;
– Er komt een visie en routekaart op groen voor een duurzame groene en ruimtelijke structuur van
de stad tot 2040 waarin voetgangers en fietsers extra aandacht krijgen.

Verkeer
– Ons doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Snel en veilig fietsen door Culemborg: fietsers krijgen in Culemborg meer ruimte voor betere doorstroming en parkeerplekken in de stad. De fietsersbond wordt hierbij betrokken. De veiligheid op de Ovatonde moet worden
verbeterd. De Vianensepoort wordt gesloten voor autoverkeer;
– Er komt een duurzame elektrische bezorgdienst vanuit winkelcentra naar andere delen van de stad, zodat Culemborgers niet meer met de auto hoeven;
– Samen met politie en BOA’s gaat de gemeente strenger handhaven op gemotoriseerd verkeer in de binnenstad.