Samen leven in een sociale stad

De PvdA wil een stad waarin iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar iedereen gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. Goed onderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook willen we een stad waar we omzien naar elkaar. Wie hulp nodig heeft, krijgt een steuntje in de rug. Cultuur heeft een belangrijke rol in onze Culemborgse gemeenschap. Het geeft lucht, ruimte en kleur aan de gemeenschap. Cultuur kan bijdragen aan begrip en respect voor elkaar. Datzelfde geldt voor sport. Wij koesteren wat we hebben en investeren waar nodig.

Wat we willen bereiken:

Onderwijs
– We zijn trots op onze Culemborgse scholen. Maar ook in Culemborg zijn er verschillen in kwaliteit. Wij helpen scholen tweedeling tegen te gaan in plaats van te bevorderen;
– Elk kind heeft recht op voorschoolse educatie. De gemeente biedt elk kind twee dagen gratis voorschoolse educatie aan. Hierdoor heeft ieder kind gelijke kansen op een goede start;
– We verbeteren de relatie tussen onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk om leraren te ontlasten en kinderen de beste hulp te bieden;
– Ook de gemeente kan helpen het lerarentekort tegen te gaan. In overleg met scholen zorgen we ervoor dat het zo aantrekkelijk mogelijk is om in Culemborg voor de klas te staan;
– Om volop mee te kunnen draaien in onze samenleving zijn lezen en schrijven van groot belang. De PvdA wil laaggeletterdheid en taalachterstanden bestrijden door te blijven inzetten op kwalitatief goede voorschoolse opvang en voorscholen te stimuleren diverse teams samen te stellen;
– Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. De vrijwillige ouderbijdrage moet daarom echt vrijwillig zijn en niet leiden tot kinderen die niet mee mogen met schoolreisjes en dergelijke. De gemeente monitort of dit ook
zo is en spreekt waar nodig scholen hierop aan;
– Mbo’ers zijn de ruggengraat van de samenleving. Wij blijven samenwerking tussen middelbare scholen en mbo-scholen stimuleren. Ook maakt de PvdA zich sterk voor voldoende stageplekken;
– Samen met het bedrijfsleven zetten we in op een ‘Leven Lang Leren’, zodat werkzoekenden en werkgelegenheid op elkaar aansluiten en mensen door kunnen groeien.

Discriminatie tegengaan
– We treden hard op tegen alle vormen van discriminatie. Samen met Culemborgers, het bedrijfsleven
verenigingsleven gaat de gemeente de strijd aan met discriminatie. Elk jaar legt de gemeente
hier verantwoording over af in ‘De staat van de stad’;
– De gemeente gaat geen relaties aan met discriminerende werkgevers en verbreekt relaties als
dat wel het geval is;
– Horecadiscriminatie wordt stevig aangepakt. Regionaal worden mystery guests ingezet en we
sluiten zaken die meerdere malen over de schreef gaan;
– De gemeente zet zich in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Gelijke betaling bij
gelijk werk is de norm bij de gemeente en zij verwacht dit ook van partners;
– We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van LHBTI-ers
(lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) in Culemborg. De gemeente moet daarin
samenwerken met politie, scholen, sportverenigingen en horeca.

Cultuur
– De gemeente is (mede)verantwoordelijk voor de gebouwen van bijvoorbeeld de Fransche School en het Elisabeth Weeshuismuseum. De PvdA kiest ervoor deze instellingen hier zekerheid over te geven en een meerjarenplanning voor onderhoud af te spreken;
– Er moet een inclusief aanbod zijn voor alle Culemborgse doelgroepen. Daarop is het subsidiebeleid van de gemeente gericht;
– Veel (cultuur)instellingen werken met vrijwilligers. Het is een hele kunst een vrijwilligersorganisatie goed draaiende te houden. Hierin ondersteunt de gemeente, niet alleen met geld maar ook met kennis, kunde en mankracht;
– We koesteren Culemborgse culturele initiatieven in de stad en ondersteunen deze waar nodig;
– We geven de kermis de ruimte echt een stadsfestival te worden;
– Waar het kan wordt leegstand tijdelijk gebruikt voor creatieve doeleinden, bijvoorbeeld als oefenplek voor een theatergezelschap, een pop-up galerie van amateurkunst en een buurtrestaurant;
– Het Cultuurfonds is een fonds van, voor en door Culemborgers. We evalueren het cultuurfonds
grondig in 2018.

Sport
– Sporten is gezond en bovendien leuk, het verbindt Culemborgers. De gemeente investeert gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk en per doelgroep waar behoefte aan is; bijvoorbeeld gemarkeerde hardlooproutes of beweegtoestellen;
– We willen meer speeltuinen in Culemborg zodat alle kinderen van jongs af aan kunnen bewegen. Ook speeltuinen die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. In Culemborg spelen we samen in de openbare ruimte;
– Onze sportverenigingen verdienen een pluim, ze betekenen veel voor wijk en stad. Amateursportverenigingen die het moeilijk hebben en een belangrijke sociale functie vervullen krijgen ondersteuning om een vitale vereniging te blijven;
– We streven naar open clubs. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en bij de vereniging betrokken te raken en te blijven;
– We stimuleren meer sportevenementen in Culemborg.