Goed werk in een sterke stad

Goed werk geeft mensen zekerheid, perspectief en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft niet iedereen in Culemborg goed werk. Sommige Culemborgers hebben helemaal geen werk. Anderen hebben werk dat te slecht betaalt om van te leven, of werk waarvan ze uiteindelijk lichamelijk grote problemen krijgen. Veel mensen zijn daarnaast niet zeker van hun baan. De PvdA vindt dat iedereen die werk verricht een eerlijke beloning verdient die past bij de werkzaamheden. Iedereen verdient zeker en veilig werk van goede kwaliteit waarbij ruimte is voor scholing en ontwikkeling. We investeren extra in werkgelegenheid voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei.

Wat we willen bereiken:

Werkgelegenheid
– Florerende winkelcentra waarin ondernemen wordt gestimuleerd. Om dit kracht bij te zetten
komt er een boete op leegstand. We willen dat de huurprijzen omlaag gaan;
– Het beste vestigingsklimaat in Midden-Nederland verwezenlijken, door aantrekkelijke
voorwaarden te creëren, te ijveren voor uitmuntende bereikbaarheid en vooroplopen in
duurzame oplossingen;
– We creëren nieuwe banen in de publieke sector; in de openbare ruimte, het onderwijs en bij
sportaccommodaties. Dit helpt meer Culemborgers aan het werk en draagt bij aan het
verbeteren van onze publieke voorzieningen. Hierin werken we samen met andere gemeenten in
Werkzaak Rivierenland, de organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland;
– De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld door fatsoenlijk te betalen en bij
structureel werk werknemers in vaste dienst te nemen. Dit geldt ook voor de
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe waarin Culemborg samenwerkt met Tiel en
Geldermalsen;
– De Triosingel, onze mannen en vrouwen van de groenvoorziening, blijft onderdeel van de
gemeente en de dienst wordt niet verzelfstandigd of geprivatiseerd.
Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
– Een proactieve rol van alle instanties die zich bezig houden met re-integratie, ook als er nog geen
problemen zijn. Zijmaken samen met de gemeente een Preventieplan uitkeringen;
– De gemeente neemt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid garanties op voor goede
arbeidsvoorwaarden. Opdrachtnemers moeten zich aan de cao houden, betalen minstens het
volwassenminimumloon vanaf 18 jaar en laten zich niet in met schijnconstructies. We vragen om
vaste banen bij lage en middeninkomens;
– Jobcoaches krijgen gratis werkruimte als zij gratis Culemborgers begeleiden.

Inclusieve arbeidsmarkt
– Culemborg moet het goede voorbeeld geven in de uitvoering van de banenafspraak voor mensen
met een arbeidshandicap. We vinden het onbestaanbaar dat we daar nog steeds niet aan
voldoen;
– We organiseren een Lokaal Economisch Fonds voor Culemborgers met een afstand tot de
arbeidsmarkt die een eigen onderneming willen beginnen;
– De gemeente creëert voldoende beschutte werkplekken voor mensen die het nodig hebben,
tegen tenminste het minimumloon;
– De gemeente bevordert sociaal ondernemerschap door in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid
eisen te stellen ten aanzien van social return (het in dienst nemen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt).
– De gemeente doet een proef met anoniem solliciteren.