Door op 25 augustus 2015

Vragen over gevolgen van kostendelersnorm voor Culemborgse ouderen

Sinds dit jaar heeft de regering de kostendelersnorm ingevoerd. Mensen met een uitkering die met meerdere volwassenen leven op één adres krijgen een lagere uitkering. De gedachte daarachter is dat mensen de kosten kunnen delen. Voor nieuwe gevallen ging het 1 januari in, voor mensen die al voor 1 januari in één huis woonden, ging de kostendelersnorm per 1 juli in.

De maatregel is bedoeld om het verschil tussen een uitkering en werken groter te maken. Het is een financiële prikkel om aan de slag te gaan. Nu blijkt uit verschillende berichten dat voornamelijk ouderen met een AIO-uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) worden geraakt die niet in een verzorgingshuis wonen, maar worden verzorgd door bijvoorbeeld familie en daarom staan ingeschreven op één adres. Dat strookt volgens de PvdA niet met de wens dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom stellen wij het college van Culemborg de volgende vragen:

1. Hoeveel Culemborgse huishoudens worden sinds 1 juli 2015 geraakt door de kostendelersnorm en worden daardoor gekort op hun uitkering?

2. Hoeveel van deze huishoudens betreft het ouderen die inwonen bij een gezin met een AIO-uitkering, zoals bijvoorbeeld bij familie? Kunt u gemiddeld aangeven hoeveel deze gezinnen er per maand op achteruit gaan?

3. Welke positieve en negatieve maatschappelijke effecten verwacht het college door deze maatregel voor deze groep ouderen?

4. Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat deze maatregel met betrekking tot ouderen tegenstrijdig is met het uitgangspunt van samenredzaamheid en dat ouderen zo lang mogelijk thuis zouden moeten blijven wonen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke middelen en mogelijkheden heeft het college om de nadelige effecten van deze maatregel die is opgelegd door het Rijk voor deze doelgroep te compenseren? Bent u voornemens deze middelen en mogelijkheden in te zetten? Zo nee, waarom niet?

6. Waar kunnen inwoners terecht met vragen over de kostendelersnorm? Welke rol speelt het sociaal wijkteam in deze?