25 mei 2014

Sprokkelenburg: een politiek prestige project

Op het voormalig sportveld van Fortitudo en later Fairplay is het college van plan kavels te verkopen voor de bouw van villa’s. De PvdA heeft in de vorige periode tegen de bouw van deze villawijk gestemd omdat er geen ruimte bleek voor een mix van dure woningen en sociale woningbouw.

Inmiddels heeft het plan ter inzage gelegen en zijn er een aantal zienswijzen van bewoners binnen gekomen. Het college heeft de raad voorgesteld deze zienswijzen geheel naast zich neer te leggen en het plan voort te zetten zoals eerder was afgesproken. Eén van de bezwaren die door omwonenden wordt aangevoerd is dat er geen markt is voor de kavels. Het college berust zich in deze beslissing op een woonvisie uit 2010 en een internet-enquête. Beide nota’s zijn discutabel, de eerste omdat in 2010 de crisis op de woningmarkt zich pas net aandiende, de tweede omdat er niet is gekeken of de geïnteresseerden die zich melden via internet wel koopkrachtig genoeg zijn om een dergelijke kavel te kunnen betalen.

De PvdA vindt dat het college in dit politiek sterk gewilde prestige project beter uitleggen heeft verward met het daadwerkelijk serieus nemen van ongenoegen van omwonenden. Het bezwaar dat er onvoldoende goed marktonderzoek is gedaan weegt voor de fractie zwaar. Daarnaast heeft het college onvoldoende gebruik gemaakt van de expertise in de stad, zoals van makelaars. Eén van de makelaars die wij over dit project hebben gesproken zei: ‘Ik ben als lokale makelaar nog nooit gepolst naar waar vraag naar is. Het voorliggende plan zou zeker niet mijn advies zijn.’ Om die redenen heeft de PvdA tegen het voorstel gestemd. De meerderheid van de raad stemde wel in met het voorstel.

De verwachting is dat de omwonenden een procedure starten bij de Raad van State.