Door op 25 februari 2016

Schriftelijke vragen over zwembad De Waterlinie

Geacht college,

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid doe ik u enkele vragen toekomen betrekking hebbend op de laatste ontwikkelingen rondom het zwembad De Waterlinie. Eerst uit de media en vervolgens uit gemeentelijke berichten hebben wij vernomen dat het zwembad per onmiddellijk zijn deuren moest sluiten na constatering van veiligheidsgebreken. Het bestuur van het zwembad gaf aan onmiddellijk aan de slag te gaan met het verhelpen van de geconstateerde gebreken. Het college liet weten tevreden te zijn met de genomen maatregelen van het bestuur van het zwembad. In tegenstelling tot de gemeentelijke berichten, hebben andere media wel melding gemaakt van andere gebreken van een andere aard die, als aan alles werd voldaan, wellicht de nu geconstateerde gebreken voorkomen hadden kunnen worden. Het gaat om de mededeling dat ondanks de afkeuring van de bouwtekening door de provincie men de bouw van het zwembad door heeft gezet. Ook de opening van de accommodatie had niet verricht mogen worden zonder eerst de verplichte inspectie plaats te hebben gevonden. Beide gebreken hebben dus te maken met de veiligheid van de gebruikers van het zwembad.

1- is het bericht m.b.t. de afkeuring van de bouwtekening door de provincie juist?

– zo ja, was het college op de hoogte van deze afkeuring van de bouwtekening?

– zo ja, is het college, mede gelet op het belang dat alle betrokkenen hechten aan deze             accommodatie, het met ons eens dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld had         moeten worden? Zo ja, waarom heeft u de gemeenteraad toentertijd hierover niet                       geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

– in geval het college niet op de hoogte was van de afkeuring, wat zegt dat over de relatie          van het college met het bestuur van het zwembad?

 

2- is het bericht m.b.t. de opening van het zwembad zonder de vereiste inspectie vooraf juist?

– zo ja, hoe beoordeelt het college deze handelswijze van het bestuur van het zwembad?

– is het college het met ons eens dat hier niet alleen de reputatie van het bestuur van het             zwembad maar ook de geloofwaardigheid van politiek en bestuur in het geding is?

 

3- hoe gaat het college ervoor zorgen dat dergelijke problemen zich in de toekomst niet zullen voordoen, ook m.b.t andere toekomstige projecten?

Ik verzoek u bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken, te beantwoorden. Alvast dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid

Drs. Halim El Madkouri