14 mei 2014

Praat mee over Kunst en Cultuur op 20 mei

Op initiatief van de gemeenteraad vindt er een stadsgesprek plaats over Kunst en Cultuur op dinsdag 20 mei. De PvdA hecht veel waarde aan de betrokkenheid van zo veel mogelijk inwoners. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit stadsgesprek.

Het stadsgesprek vindt plaats in de Stadszaal van het Stadhuis (ingang Oude Vismarkt 4).
Vanaf 19.30 uur bent u welkom en exact 20.00 uur gaan we van start.

Doel stadsgesprek
Het stadsgesprek heeft tot doel met alle betrokkenen van gedachten te wisselen over wat het begrip cultuur betekent voor Culemborg, welke plek zij inneemt of zou moeten innemen, en hoe dat het beste vorm kan worden gegeven. Dit zal leiden tot een visie op cultuur die kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Door mee te praten in het stadsgesprek heeft u invloed op de cultuurvisie van Culemborg.
Uiteindelijk zal de raad als eindverantwoordelijke de cultuurvisie vaststellen. Als in de loop der tijd blijkt dat de visie aanpassing behoeft, dan zal dat wederom gebeuren in samenspraak met de stad.

Cultuurfonds
Het stadsgesprek zal input opleveren voor het formuleren van criteria voor de toekenning van middelen uit het Cultuurfonds. De gemeenteraad stelt de omvang van het jaarlijks beschikbare bedrag (het subsidieplafond) vast. In het fonds worden meerdere van de huidige subsidiebudgetten samengevoegd. Het Cultuurfonds wordt per 1 januari 2015 ingesteld. Door mee te praten in het stadsgesprek laat u horen wat u belangrijk vindt aan cultuur voor Culemborg en daarmee bepaalt u indirect de criteria voor het Cultuurfonds.

Aanpak van de avond
De avond wordt geleid door een gespreksleider. We starten met een korte inleiding. Daarna volgen er drie rondes van 20 minuten met discussies aan de hand van stellingen. Iedere gesprektafel heeft een tafeldame/heer die de discussie leidt en per tafel zitten maximaal 6 gespreksdeelnemers. Wie aan welke tafel zit zal in een rooster worden weergegeven, zodat u steeds met anderen in discussie gaat. Per tafel is er een mix van vertegenwoordigers aanwezig uit de diverse groepen (inwoners, ondernemers, onderwijs, cultuurdragers, enz.). De output wordt aan het einde van de avond kort centraal gepresenteerd. We eindigen met de vervolgstappen en data kenbaar te maken.

Aanmelden stadsgesprek
Iedereen die wil meepraten over Kunst en Cultuur in Culemborg kan zich voor het stadsgesprek aanmelden bij voorkeur per mail via stadsgesprek@culemborg.nl. Voor vragen en andere zaken m.b.t. het stadsgesprek kunt u terecht bij Jan Smits (0345 477700).