Door op 17 augustus 2014

Open brief aan de VVD-fractie

 

Geachte mevrouw Wichgers,

De PvdA wil dat het in de Culemborgse politiek weer gaat om de stad, en niet meer over elkaar. Een coalitie moet worden gevormd op basis van inhoudelijke argumenten en vertrouwen in elkaar. Helaas ligt voor de PvdA nu de vraag voor of zij met uw fractie, D66 en GroenLinks verdere verkennende gesprekken over een nieuwe coalitie wil voeren. Door een opstapeling van incidenten, die wij hieronder verder uiteen zetten, is in onze ogen het formatieproces nu te zeer beschadigd geraakt en zijn de randvoorwaarden niet meer aanwezig om op deze manier verder te praten.

Uw fractie en de fractie van D66 hebben het vertrouwen opgezegd in een samenwerking met de ChristenUnie, waarmee u tot voor kort een coalitie vormde. Na slechts elf weken steunt het resterende college niet meer op een meerderheid in de gemeenteraad van Culemborg. Inmiddels is er een informatieronde geweest en ligt er een advies van uw informateur, Joost Hansum.

De fractie van de PvdA is op de eerste uitnodiging van de informateur ingegaan en heeft met hem gesproken over de rol die de PvdA kan spelen in een eventuele coalitie en over de voorwaarden die de PvdA daarbij vindt passen. Nu de coalitie uit elkaar is gevallen door een ernstig gebrek aan vertrouwen tussen de coalitiepartners, voelen wij ons in beginsel verantwoordelijk om bij te dragen aan een slagvaardig bestuur.

Het is volgens de PvdA zeer onverantwoord om in dit jaar, waarin de gemeente de belangrijkste voorbereidingen treft om de zorgtaken goed te kunnen uitvoeren, die het Rijk vanaf 2015 aan ons overdraagt, de actuele manier van besturen langer te laten voortbestaan. Daarnaast vinden wij dat het vertrouwen van Culemborgers in de lokale politiek, na het debacle van de coalitie VVD/D66/CU, moet worden hersteld.

In onze opinie is de beste optie dat er twee partijen met een linkse signatuur deel gaan uitmaken van een coalitie met uw fractie en die van D66. Voor de PvdA is het meedoen van een tweede linkse partij niet alleen een wens, maar zelfs een voorwaarde om deel te nemen aan een coalitie: alleen zo kunnen we elkaar genoeg tegenwicht bieden.

De PvdA heeft er voorkeur voor uitgesproken om samen met de SP-fractie deel te nemen aan een nieuwe coalitie. Dat heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste is de SP een partij die bij de verkiezingen heeft gewonnen. Ten tweede vertegenwoordigt de SP een ander electoraat dan de PvdA en GroenLinks. PvdA en SP hebben samen een breder sociaal bereik. Daarmee zou een nieuwe coalitie een breder draagvlak in de Culemborgse samenleving vertegenwoordigen dan een combinatie van GroenLinks en PvdA.

Nog voordat het schriftelijk beargumenteerde advies aan ons werd verstuurd, deelde u GroenLinks en de PvdA mee, dat het advies van de informateur is om een coalitie van VVD, D66, GroenLinks en PvdA te onderzoeken. U heeft GroenLinks en PvdA uitgenodigd om met u en de fractie van D66 om tafel te gaan zitten om met elkaar het toekomstige proces van verkennen vorm te geven. De informateur was ook aanwezig bij dat gesprek. Op dat moment was het beargumenteerde advies nog niet aan de fractievoorzitters verzonden. Dat werd op het tijdstip van het gesprek door de ambtelijke ondersteuning naar de fractievoorzitters gestuurd, maar is in het gesprek niet besproken.

De PvdA heeft zich er zeer over verbaasd dat de inhoud van dat advies niet strookt met het handelen van u en uw informateur, die beide het advies hebben goedgekeurd (er is dus geen sprake van een zogenaamde ‘slip of the pen’). Het advies van de informateur is namelijk:

“Kijkend naar de uitgesproken lichte voorkeuren van de partijen SP, CDA, PvdA en GL en de voorkeuren van D66 en de VVD adviseer ik om met de 3 partijen SP, PvdA en GL verdere verkennende gesprekken te gaan voeren, zonder daar op voorhand al een keuze in te maken met welke 2 partijen dat als meest wenselijk/kansrijk wordt beschouwd.”

Door de SP niet uit te nodigen, handelde u niet conform het advies. Daarnaast heeft u nagelaten vooraf mee te delen en te onderbouwen waarom u van dit advies af wilde wijken. U zet de PvdA daarmee in de hoek door de voorkeur die wij hebben uitgesproken zonder nadere verklaring terzijde te schuiven. Op deze manier is er nog nauwelijks sprake van een keuze.

Later heeft u alsnog besloten de SP uit te nodigen voor een gesprek, waar de SP niet op in wenste in te gaan.

Deze gang van zaken is de PvdA een doorn in het oog. Het is niet transparant en wekt weinig vertrouwen. Temeer omdat u er geen blijk van geeft dat u iets geleerd hebt van de laatste crisis. U handelt – in onze ogen – vanuit een verkeerd machtsbesef en niet op basis van argumenten. De redenen die wij hebben genoemd om met de SP een coalitie te vormen, legt u gemakshalve naast u neer.

De PvdA heeft – door de vele onzorgvuldigheden – onvoldoende vertrouwen in de verdere begeleiding van het formatieproces door uw informateur

Wij denken het vertrouwen in het formatieproces te kunnen herstellen door:

Het proces van verkennen en formeren op te schorten tot het moment van een openbare raadsvergadering, waarin wij in debat kunnen gaan over het herstellen van het politieke vertrouwen en het resetten van dit formatieproces.

Voorafgaand aan deze raadsvergadering alle fracties op te roepen ter voorbereiding op het debat breed af te tasten wat er nodig is om in de Culemborgse samenleving het vertrouwen van inwoners in de politiek en politieke partijen onderling te herstellen.

Er voor te kiezen het verdere proces van verkennen en formeren te laten begeleiden door een formateur van VVD en D66 en van een formateur van linkerzijde.

 

Wij vernemen graag uw reactie hierop. Wij nodigen ook de andere fracties uit hierop te reageren.

Om recht te doen aan onze eigen wens van transparantie maken wij deze brief openbaar.

 

Namens de fractie van de PvdA,

 

Marinka Mulder

Fractievoorzitter PvdA Culemborg