Door op 13 mei 2013

Met minder anders werken

De PvdA Culemborg wil dat organisaties in zorg, cultuur en sport zich gaan verenigen in coöperaties.
Veel organisaties denken en werken vanuit de eigen burelen. Het betekent dat de gemeente veel bureaucratie in het stadskantoor en bij de uitvoerende organisaties in stand houdt. Dat kost teveel geld, dat beter direct kan worden besteed aan onze inwoners.

Bij het voorbereiden van het bezuinigingsdebat is de PvdA-fractie nogal wat dubbelingen in subsidiering tegen gekomen, waardoor op verschillende plekken in de stad organisaties met hetzelfde doel aan het werk zijn. Door het opzetten van een zorgcoöperatie, een cultuurcoöperatie en een sportcoöperatie kan de uitvoering veel beter en zonder veel bureaucratie ingezet worden. Bovendien helpt het de organisaties en de gemeente na te denken over de kwaliteit die ze (samen) aan onze inwoners willen leveren. In een coöperatie is nadrukkelijk plaats voor inzet van inwoners.
Op het stadskantoor zal veel meer de regie in handen genomen moeten worden. Beleid moet grotendeels bij de organisaties komen te liggen, waar de deskundigheid eveneens aanwezig is.

De PvdA Culemborg is tegen bezuinigingen op het sociale domein, zoals de maatregelen voor ondersteuning van de minima. De partij is niet huiverig voor ingrepen in het fysieke domein, omdat ervaring leert dat de kwaliteit niet onder druk komt te staan.

De fractie denkt dat met een korting van 20% op maatschappelijke dienstverlening en cultuur stevigere organisaties gaan ontstaan, die voor de Culemborgse gemeenschap van grotere waarde zijn. Deze korting noodzaakt organisaties om slim samen te werken. De sportcoöperatie kan het beheer accommodaties van de gemeente overnemen. De huidige personele bezetting op het stadskantoor kan een paar slagen minder. Fractievoorzitter Jur Marringa: ‘De gemeente gaat meer als regisseur voor de gemeenschap  werken, in plaats van een burcht te zijn waar de inwoners en organisaties nogal eens last van ondervinden’.

De fractie ziet de decentralisaties van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet als kans om personeel van de gemeente op andere beleidsvelden in te zetten. Door het stoppen en veranderen van de inzet vallen er veel arbeidsplaatsen vrij. Via een sociaal plan en met inzet van mobiliteitsinstrumenten stelt de PvdA voor om medewerkers zonder taak om te scholen, regionaal in te zetten of te begeleiden naar mogelijk ander werk. Op dit moment worden deze kansen te weinig meegenomen in de bezuinigingsdiscussie en de afslanking op het Stadskantoor.

Verdere bezuinigingsplannen van de PvdA: beheer openbare ruimte naar de AVRI, stoppen met gemeentelijke subsidie Culemborg Klopt (kan via Ondernemersfonds), subsidiering Brede School, subsidiëring bibliotheek, beheer wegen naar kwaliteitsniveau (een na laagst) en korting programma burger en bestuur van 10% (kosten college en raad).
De kinderboerderij wil de PvdA vooralsnog ongemoeid laten, in de hoop dat maatschappelijke partners gaan participeren in het beheer.

De afgelopen weken heeft de fractie met een aantal organisaties gesprekken gevoerd naar aanleiding van de twee bijeenkomsten van de gemeenteraad over de bezuinigingen, eind april. De komende tijd zal de fractie nog veel tijd steken in gesprekken met Culemborgse verenigingen en organisaties.