Door op 15 juni 2016

Inbreng Culemborgers via sociale media scherpt motie onderzoek haalbaarheid asielzoekerscentrum

Afgelopen maandag maakte de PvdA bekend een motie in te dienen om de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum van minimaal 300 en maximaal 500 plekken te onderzoeken in Culemborg. Op Facebook en Twitter ontstond een constructieve discussie over de voorwaarden van een asielzoekerscentrum die moeten worden meegenomen in het onderzoek. Om die reden heeft de PvdA de motie aangescherpt. Hieronder leest u de tekst van de motie, de toevoegingen naar aanleiding van de discussies staan dikgedrukt. De motie wordt in de raadsvergadering van donderdag 16 juni besproken. Stemming vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats op 30 juni.

 

De Raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat

 

·         Uit de informatienotitie van 2 juni 2016 blijkt dat Rivierenland opvang moet bieden voor 1200 vluchtelingen;

·         Culemborg bij benadering door de gehanteerde verdeelsleutel naar inwoneraantal verantwoordelijk wordt voor de opvang van 127 vluchtelingen;

·         De ondergrens voor het COA per locatie ligt op een minimum van 300 vluchtelingen;

·         Culemborg een goede ervaring heeft met een asielzoekerscentrum in het verleden.

 

 

 

Verzoekt het college om de haalbaarheid te onderzoeken van een asielzoekerscentrum in Culemborg en de raad een voorstel voor te leggen ter besluitvorming voor 1 oktober 2016. In dat voorstel tenminste de volgende kaders mee te nemen:

 

    • Het draagvlak onder bewoners en de mogelijkheden om inwoners te betrekken bij de totstandkoming van een asielzoekerscentrum, zoals het bepalen van de locatie;
    • Welke regio-gemeenten naar rato financieel kunnen bijdragen aan een asielzoekerscentrum;
    • De Culemborgse maat; zijnde plek voor maximaal 500 vluchtelingen voor maximaal 10 jaar.
  • In te zetten op voldoende dagbesteding en begeleiding bij integratie met andere partners, zoals welzijnswerk, scholen en bewonersinitiatieven. Hierbij mag geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie.
  • Gebruik te maken van de kennis en ervaring in de stad die er is over het voormalige asielzoekerscentrum en wat daar aan kon worden verbeterd, zoals duurzaam bouwen.

 

Het voorstel omvat tenminste ook:

  • Een helder financieel overzicht waarin is uitgesplitst welke kosten de Provincie, het COA, andere gemeenten en de gemeente Culemborg op zich moeten nemen;
  • Een communicatieagenda met de stad, waarbij specifiek aandacht is voor Culemborgers die moeilijk(er) te bereiken zijn zoals ouderen en laaggeletterden.

 

en gaat over tot de orde van de dag.